Speerpunten

RealisatieBudget
7.1 Structureel onderhouden van infrastructuur, groen en gebouwen
7.1.1 Onderhouden en beheren infrastructuurvolgens planningnegatieve afwijking
Onkruidbeheersing op verhardingen- € 127.000 nadeel
Begin 2017 is het contract met een Groenvoorziening voortijdig beëindigd. Reden was het slechte resultaat en de teruglopende beeldkwaliteit. De onkruidbeheersing op verhardingen uit het oorspronkelijke bestek is opnieuw meervoudig onderhands aanbesteed.
Het resultaat van de aanbesteding was hoger dan de lage prijs waarvoor de onkruid-beheersing op verhardingen destijds was gegund. Andere oorzaken voor het hoger kosten zijn: de uitvoeringstermijn van slechts één jaar en de aanbesteding laat in het seizoen.
De meerkosten zijn structureel.

Fietssluis Loovelden Huissen- Budget neutraal
Het Wijkplatform Loovelden heeft aangegeven dat er vanuit de wijk hinder wordt ondervonden van fiets- en bromverkeer op paden in de wijk. Dit ontstaat met name door schoolverkeer tussen Arnhem en het OBC-Huissen. De paden hebben geen status en zijn in principe voor alle verkeer toegankelijk. De relatie tussen fiets- en bromverkeer en voetgangers wordt als hinderlijk opgemerkt. Het platform heeft daarom gevraagd om maatregelen. Op 24 augustus 2015 hebben wij besloten een advies van het Wijkplatform Loovelden over te nemen en uit te voeren. Het betreft het plaatsen van een drietal fietssluizen om de fiets- en brombewegingen in de wijk Loovelden in Huissen te verminderen. Deze zijn geplaatst als een pilot van 1 jaar. Op 1 februari jl. is de pilot geëindigd. Inmiddels is de pilot geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat er veel klachten ontstaan over het gebruik van de fietssluizen, maar dat de hinder op de paden is afgenomen. Gelijktijdig is gezamenlijk met het Wijkplatform en een afvaardiging van de wijk (klankbordgroep) gezocht naar een permanente oplossing met gebruiksvriendelijke sluizen. De kosten voor uitvoering hiervan zijn geraamd op €15.000 en kunnen gedekt worden uit de reserve vervanging straatmeubilair.

Pannaveldje Huissen- Budget neutraal
De kinderraad heeft op 7 juni 2017 besloten om een Pannaveld in Huissen aan te leggen. De meest geschikte locatie is een bestaand voetbalveldje in het Slingerbos. De aanleg van een Pannaveld inclusief kunstgras vergt een investering van € 45.000. De investering willen we dekken door het exploitatiebudget Speeltuinen & speelweiden, over een afschrijvingsperiode van 20 jaar, te verlagen met € 2.925. De afschrijvingskosten gaan in per 2018.

Vervangingsinvesteringen Civiel technische kunstwerken - Budget neutraal
Inmiddels is duidelijk wat de kosten zijn de brug bij Blokland en Leidijk. Ook zijn de kosten voor een brug Kolk in Huissen die in korte tijd achteruit is gegaan duidelijk. Daardoor vragen wij om extra € 20.000 beschikbaar te stellen welke gedekt worden uit de reserve Civiel technische kunstwerken.

Groot onderhoud Civiel technische kunstwerken- Budget neutraal
Voor groot onderhoud is nu € 8.000 beschikbaar. Uit de controle en offerte uitvraag is duidelijk geworden dat we hiervoor nog € 10.000 extra nodig hebben. Deze € 10.000 dekken we uit de voorziening Civiel technische kunstwerken.
7.1.2 Onderhouden en beheren groenvolgens planningnegatieve afwijking
Aanbesteding gazons en verdeling overige groenwerkzaamheden
Begin 2017 is het contract met een Groenvoorziening voortijdig beëindigd. Reden is de slechte resultaten en de teruglopende beeldkwaliteit. Het oorspronkelijke bestek is in drie onderdelen uitgesplitst: Onkruidbeheersing op verhardingen, Maaien gazons en overige werkzaamheden.
Naast de onkruidbeheersing is het maaien van de gazons onderhands aanbesteed. Het overige werk (knippen van de hagen, snijden van de graskanten en snoeien overhangende beplanting) is ondergebracht bij Presikhaaf Groenvoorziening.

a. Het maaien van de gazons - € 76.500 nadeel
Het resultaat van de aanbesteding was zoals verwacht, hoger dan de lage prijzen waarvoor het maaien van de gazons destijds aan een Groenvoorziening was aangenomen. Andere oorzaken voor de hogere kosten zijn: de uitvoeringstermijn van één jaar en de aanbesteding laat in het seizoen.

b. Verdeling overige werkzaamheden - € 25.000 nadeel
De andere werkzaamheden die een groenvoorziening uitvoerde zijn ondergebracht bij Presikhaaf bedrijven. Een groot deel van deze werkzaamheden kan Presikhaaf uitvoeren buiten de drukke groeiperiode. Daarmee wordt de inzet van Presikhaaf ook in die periode van het jaar beter. Het werk is toegevoegd aan het huidige, doorlopende, onderhoudsbestek van Presikhaaf Groenvoor-ziening.
Zowel de meerkosten voor onderdeel a. als b. zijn structureel van aard.

c. Groenfonds - Budget neutraal
Bij de begroting 2017 is eenmalig € 150.000 beschikbaar gesteld voor het groenfonds. De eerste € 75.000 besteden we dit jaar aan het verbeteren van de groen- en bomenstructuren in Huissen, Gendt en Angeren. Wij onttrekken nu € 75.000 uit het Groenfonds om dit te bekostigen.


Onderhoud hondenuitlaatstroken 2017-2021- Budget neutraal
Wij hebben besloten om voor het onderhoud van de hondenuitlaatstroken zelf een machine aan te schaffen. De investering bedraagt € 55.000 waarmee u formeel nog moet instemmen.
Deze kosten € 6.300 worden gedekt door het exploitatiebudget onderhoud hondenuitlaatstroken
Het onderhoud aan hondenuitlaatstroken werd eerder uitbesteed aan een externe aannemer. Uit onderzoek blijkt dat werkzaamheden in eigen beheer voor een behoorlijke besparing kan zorgen. Daarnaast is de machine multifunctioneel inzetbaar voor onder andere het ruimen van blad, zwerfvuil en maaien van ruw gras en bloembollen. Daarmee wordt optimaal rendement gehaald en is de investering in een jaar terugverdiend.
7.1.3 Onderhouden en beheren gebouwenvolgens planningnegatieve afwijking
Aanleg beachveld sportpark Rosendael Huissen - Budget neutraal
Wij hebben besloten akkoord te gaan met de aanleg van een beachveld op asfalthandbalveld van sportpark Het Rosendael in Huissen. Nieuwe investeringen moeten echter ook langs de raad om gevoteerd te worden. De handbalvelden op het sportpark Het Rosendael dienen te worden gerenoveerd. Omdat de Handbalvereniging Huissen binnen drie tot vijf jaar zal worden verplaatst naar een andere locatie is het vervangen van deze asfaltvelden niet logisch. De Handbalvereniging Huissen komt met het plan om één asfaltveld om te bouwen tot beachveld. Dit om een nieuwe doelgroep aan te trekken en om mee te gaan in een nieuwe sportontwikkeling, waarbij ook andere verenigingen en het OBC aansluiten. In dit plan blijft een asfaltveld intact voor met name handbal-training. Zo kan de vervangingsinvestering beperkt worden en krijgt de sport een nieuwe dynamiek. Aangezien de twee asfaltvelden niet worden vervangen kan € 180.000 bespaard worden. Het aanleggen van het beachveld kost € 65.000 (kapitaallasten bedragen € 2.600). De kosten kunnen worden gedekt door de voorziening buitensport en het verschil van € 180.000 en € 65.000 namelijk € 115.000 (vrijval voorziening buitensport accommodatie is €2.900) kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Dit gebeurt door de jaarlijkse dotatie in de voorziening gebaseerd op de afschrijvingstermijn van 40 jaar voor de asfaltvelden vrij te laten vallen. De afschrijvingskosten gaan in per 2018.
7.2 Schoon en veilig houden leefomgeving met respect voor milieu
7.2.1 Zorgen voor goede waterkwaliteit en voldoende waterbergingvolgens planningnegatieve afwijking
Kwijtschelding rioolheffing - Budget neutraal
Op basis van ervaringscijfers uit 2015 en 2016 is het noodzakelijk om de raming bij te stellen naar een hoger bedrag ad € 35.000. Dekking geschiedt door een onttrekking uit de voorziening riolering en waterzuivering
7.2.2 Bestrijden gladheidvolgens planningvolgens planning
7.2.3 Verwerken huishoudelijk afvalvolgens planningnegatieve afwijking
Extra aanpak zwerfafval € 27.700 nadeel
Abusievelijk is in de 1e turap een voordeel van € 27.700 gemeld. Echter ontvangen wij voor diverse kosten een subsidie. Dit nadeel van € 27.700 resulteert tot een budget neutrale wijziging.

Projecten zwerfafval - Budget neutraal
Het project zwerfafval is ingediend bij Nedvang voor een subsidie bijdrage ter hoogte van € 242.552. Dit budget is goedgekeurd en er is een voorschot van € 163.210 beschikbaar gesteld. Aan het einde van het project worden de gemaakte kosten gedeclareerd. Door het goedkeuren van het project door Nedvang (subsidie) vermelden we hier om de middelen in de begroting 2017 op te nemen. De bijdrage van Nedvang (en de gelden die binnen komen voor de participatie van lokale afvalverwerkers aan de Afvalrace) dekt de totale begroting van de ingediende projecten, inclusief (interne) uren.
7.3 Samen met bewoners leefomgeving verbeteren
7.3.1 Behandelen meldingenvolgens planningvolgens planning
7.3.2 Adoptie (geheel of gedeeltelijk) door inwonersvolgens planningvolgens planning