Speerpunten

RealisatieBudget
2.1 Verbeteren bereikbaarheid
2.1.1 Verbeteren ontsluitingen door aanleg wegen en fietspadenvolgens planningvolgens planning
Ontwerpen van snelfietsroute langs de A15 zijn verder ontwikkeld en bereiken de eindfase. Er wordt ingezet op de voorbereiding en uitvoering van de A15, het tracébesluit is inmiddels genomen.
De voorbereiding van de gedeltelijke verdubbeling van de N839 op het provinciale gedeelte is zo goed als afgerond. De ontsluiting van de Houtakker op deze weg is in voorbereiding. Studie naar de afwikkeling van vrachtverkeer via de Houtakker loopt. De Bereikbaarheid van Bemmel in relatie met Nijmegen heeft de nodige voorbereiding gekend. Naar aanleiding daarvan zijn zowel in Nijmegen als Lingewaard en provincie moties aangenomen om tot consensus te komen over de uitvoering van de Dorpensingel, Vossenpels, Ressensestraat en Stationsstraat.
2.1.2 Verbeteren doorstromingvolgens planningvolgens planning
Voor de Karstraat is een subsidieaanvraag in voorbereiding. De schetsontwerpen van de diverse knelpunten zijn gereed en voor de kruising nabij Valom is inmiddels budget geregeld. De voorberei-ding van dit specifieke knelpunt wordt eind 2017 afgerond. In het glastuinbouwgebied is de aanpassing van De Steenbergerveld en Rietkamp voorbereid.
2.1.3 Verbeteren parkeermogelijkhedenvolgens planningvolgens planning
De aanpassing van de blauwe zone in Huissen is inmiddels doorgevoerd. De voorbereidingen van de overige verandering van de verkeerscirculatie zijn in volle gang. De hellingbaan over de Stadsdam wordt in juli aanbesteed. Het verkeersbesluit voor de afsluiting van het centrum is inmiddels onherroepelijk. De voorbereiding van het plaatsen van de verzinkbare palen inclusief het bijbehorende ontheffingenbeleid wordt naar verwachting in 2017 afgerond. Uitvoering vindt in 2018 plaats .
2.2 Veilig en duurzaam verkeer
2.2.1 Verminderen veiligheidsrisico's op wegen en fietspadenvolgens planningvolgens planning
Het nieuwe GMP+, incl. maatregelenplan is in concept gereed. Hierin is meer aandacht voor veilig en duurzaam verkeer. Daarnaast is opdracht gegeven om in 2017/2018 op 4 nieuwe locaties laadpunten te realiseren voor elektrische voertuigen.

Het verkeersbesluit om in weekeinde en feestdagen de dijkwegen te sluiten voor motoren is doorgevoerd in de hele gemeente.
2.2.2 Verminderen verkeersdruk in de kernenvolgens planningvolgens planning
Met provincie zijn gesprekken gestart over maatregelen om de A325 en de Pleijweg aantrekkelijker te maken voor doorgaand verkeer, zodat de verkeersdruk op de belasting van het doorgaande vrachtverkeer in met name Huissen afneemt.
2.2.3 Veiliger maken van schoolomgevingenvolgens planningvolgens planning
Op verschillende locaties zijn de schoolomgevingen fysiek aangepast, onder andere in Doornenburg. In Huissen (Abacus) is overleg gestart met school en het wijkplatform over de verkeerssituatie ter plaatse.
2.2.4 Stimuleren fietsen en OV-gebruikvolgens planningvolgens planning
In 2017 is een rapport opgesteld over duurzame mobiliteit. Met name het stimuleren van fietsverkeer was hier een belangrijk punt. In het nieuwe GMP+ worden hiervoor maatregelen opgenomen.