Financiële positie

Het saldo van de 2e tussentijdse rapportage 2017 vertoont op de peildatum 1 juni 2017 een nadelig resultaat van € 1.166.200. De belangrijkste mutaties die tot een nadelig resultaat leiden hebben
betrekking op:

  1. Bijdrage regionale gezondheidsdienst VGGM - € voordeel van € 129.000 teruggave van het jaarresultaat 2016.
  1. Bijstandsverlening Algemeen - nadeel van € 900.000 – door de stijging van het aantal uitkeringen wordt een tekort geprognosticeerd.
  1. Opbrengsten eigen bijdrage WMO – nadeel van € 315.000 - Uit de voorlopige cijfers over 2017 blijkt dat bij de verdeling van de budgetten binnen het Sociaal Domein de opbrengst te hoog is ingeschat.
  1. Onkruidbeheersing op verhardingen – nadeel van € 127.000 – hogere aanbestedingsprijs.

De mutaties per programma zijn als volgt.

Progr. Nr

Programma

Wijziging

1

Deelname aan de samenleving

N

-1.155.000

3

Bedrijvigheid

N

-10.000

7

Beheer en onderhoud

N

-256.200

8

Inwoner en bestuur

N

-15.000

9

Financiën

V

270.000

(- = Nadeel / + = Voordeel)

In het volgende overzicht zijn de gevolgen van de opgenomen budgetmutaties gerecapituleerd.

Saldo begroting 2017

V

203.100

Gevolgen septembercirculaire 2016

V

470.000

Bibliotheekbeleid 2017-2020

N

-50.000

Saldo meerjarenbegroting 2017-2019 jaarschijf 2017

V

623.100

Bijstelling i.v.m. 1e tussentijdse rapportage 2017

V

205.100

Bijstelling i.v.m. 2e tussentijdse rapportage 2017

N

-1.166.200

(- = Nadeel / + = Voordeel)

In de jaarrekening 2017 zullen wij u een voorstel doen voor de dekking van het rekeningsaldo.