Speerpunten

RealisatieBudget
1.1 Mogelijkheden deelname en ontmoeting
1.1.1 Stimuleren samen sporten en bewegenvolgens planningvolgens planning
1.1.2 Stimulering kennismaking en deelname aan kunst en cultuurvolgens planningvolgens planning
1.1.3 Ondersteunen diverse voorzieningenvolgens planningvolgens planning
1.2 Stimuleren zelfredzaamheid
1.2.1 Bevorderen dat iedereen gezond kan levenvolgens planningpositieve afwijking
Regionale gezondheidsdienst VGGM - € 129.000 voordeel
De bijdrage kan met € 129.000 naar beneden worden bijgesteld i.v.m. een teruggave van het jaarresultaat 2016.
1.2.2 Signaleren problemen van kwetsbare inwoners en ondersteuning biedenvolgens planningvolgens planning
1.2.3 Verstrekken uitkeringenvolgens planningnegatieve afwijking
Bijstandsverlening Algemeen - € 900.000 nadeel
Door de stijging van het aantal uitkeringen prognosticeren wij een tekort van € 900.000.
Oorzaken stijging:
• Hoge instroom statushouders en minder snelle uitstroom van deze doelgroep;
• Toename aantal 45 plussers in uitkeringsbestand en beperkte banen aan-bod/uitstroommogelijkheden voor deze doelgroep. Dit is in navolging van landelijke trend.
(meer dan 50% uitkeringsbestand Participatiewet Lingewaard is 45 + en IOAW zelfs 100% 45 +) )
• Onzekerheid bijstelling Participatiebudget door het rijk als gevolg van landelijke ontwikkelingen;
bericht hierover volgt in juni.
Maatregelen die daarop genomen zijn, betreffen:
• Actieplan statushouders
• Extra inzet op acquisitie lokale banen en werkervaringsplekken
• Nieuwe afspraken met het regionale WSP

Bijzonder bijstand - € 70.000 nadeel
De verwachting is dat deze uitgaven €70.000 hoger uitvallen door de toename van uitgaven inrichtings- en stofferingskosten woningen van statushouders. Het betreft hier grotendeels een lening.
1.2.4 Verstrekken voorzieningen Wmovolgens planningnegatieve afwijking
Hulp bij huishouden Algemeen en Toelage - € 30.000 voordeel
Bij de hulp bij het huishouden is er gedurende de laatste 2 jaar een geleidelijke daling te zien in aantallen gebruikers (zowel Zorg In Natura als PGB) en mede daardoor het aantal uren afgenomen zorg. Deze daling zet zich in 2017 voort (voordeel € 120.000). Het aantal inwoners dat gebruikt maakt van de hulp bij het huishouden toelage stijgt in 2017 met 75 (nadeel € 90.000).

Opbrengst eigen bijdrage WMO - € 315.000 nadeel
Bij de opbrengst eigen bijdragen van het CAK wordt een nadeel verwacht van € 190.000. Uit de voorlopige cijfers over 2017 blijkt dat bij de verdeling van de budgetten binnen het sociale domein (begin 2015) de opbrengst te hoog is ingeschat.
Naast een lagere opbrengst door een daling in aantallen pgb’s en zorg in natura komt er voor 2017 nog een extra daling bij door de door het rijk naar beneden bijgestelde parameters.
Op basis van de cijfers van 2016 laat de monitor van het CAK zien dat er voor 2017 een daling van ruim € 125.000 als gevolg van de gewijzigde parameters te verwachten is.
1.3 Iedereen die kan werken, is aan de slag
1.3.1 Activeren bij zoeken naar werk (re-integratie)volgens planningvolgens planning
1.3.2 Stimuleren werkgelegenheid en arbeidsplaatsen voor werkzoekendennegatieve afwijkingvolgens planning
Lingewaard heeft medio 2016 besloten gebruik te maken van het regionale Werkgeversservicepunt (WSP). De resultaten daarvan zijn tegenvallend, reden waarom overwogen wordt om match tussen werkgelegenheid (arbeidsplaatsen) en de vraag naar werk (werkzoekenden) mogelijk toch weer op een andere manier, dan wel meer op lokale schaal aan te gaan pakken.
1.4 Kansen om eigen talenten te ontwikkelen
1.4.1 Passende voorzieningen voor de jeugdvolgens planningnegatieve afwijking
Jeugdhulp 2017
Gelet op de uitkomsten van de Jaarrekening 2016 en de huidige productieresultaten verwachten we een overschrijding op het budget voor Jeugdhulp in 2017, mede als gevolg van de volgende omstandigheden:
* onvoorspelbare dure zorg door landelijke en bovenregionale voorzieningen;
* noodzaak van beschikbaarheid van voorzieningen en verplichting tot leveren van zorg;
* de noodzakelijke combinatie van zowel behandeling als verblijf.
De overschrijding was in 2016 voor Jeugd als geheel € 412.000. Voor het jaar 2017 wordt een grotere overschrijding verwacht. Het is nu nog te vroeg om cijfers nu al aan te passen.

Aan het begin van het jaar is gestart met de pilot gedragsdeskundige jeugd bij de huisartsen. Uit onderzoeken bij andere gemeenten blijkt dat vroegtijdige inzet van de gedragsdeskundige duurdere zorg en onnodige verwijzingen naar duurdere zorg kan voorkomen.
1.4.2 Bieden van opleiding en educatievolgens planningnegatieve afwijking
Laaggeletterdheid
Op het gebied van non-formele taal- en reken-educatie zijn er allerlei ontwikkelingen. Deze krijgen meer aandacht/prioriteit en er is een speerpunten-notitie laaggeletterdheid opgesteld (juli 2017).
Gym onderwijs - € 29.000 nadeel
Het budget voor de 'gym-vergoedingen bijzonder basisonderwijs' zijn structureel te laag en moeten worden opgehoogd met € 29.000.

Extra investering project Ot en Sienpad Huissen - Budget neutraal
Het college heeft besloten de toekomstige huurinkomsten (worden pas na ingebruikname van het gebouw midden volgend jaar ontvangen) voor de ruimten in het scholencomplex die verhuurd worden aan het consultatiebureau voor een deel te gebruiken om ter dekking van de extra kapitaallasten voortvloeiend uit de extra investering van € 115.000. (Informatienota 20 april 2017). Voor dit project is door de gemeenteraad een bedrag van € 1.950.000 beschikbaar gesteld. Het college heeft hiervan al € 200.000 als voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De rest zal binnen een paar weken door het college beschikbaar worden gesteld. Daarnaast is nog € 115.000 nodig. De extra kapitaallasten en extra huurinkomsten hebben betrekking op 2018 en verder.