Mutaties per prestatiedoel

I=Incidenteel                                      S=Structureel

Progr. Nr

Prestatiedoel

Onderwerpen

I/S

Lasten

Baten

1

121

Bijdrage regionale gezondheidsdient VGGM

I

129.000

1

123

Bijstandsverlening Algemeen

I

-900.000

1

123

Bijzonder bijstand

I

-70.000

1

124

Hulp bij huishouden Algemeen en Toelage

I

30.000

1

124

Opbrengst eigen bijdrage

S

-315.000

1

142

Gym onderwijs

S

-29.000

3

311

Exploitatiebijdrage fort Pannerden

I

-10.000

5

521

Aanp.Loostraat Huissen a.g.v.project Loovelden

I

-30.000

5

521

Grondexploitatie van Loovelden

I

30.000

7

711

Onkruidbeheersing op verhardingen

S

-127.000

7

711

Fietssluis Loovelden Huissen

I

-15.000

7

711

Vervangingsinvesteringen Civiel technische kunstwerken

I

-20.000

7

711

Groot onderhoud Civiel technische kunstwerken

I

-10.000

7

712

Gazons maaien

S

-76.500

7

712

Overige werkzaamheden groenvoorziening

S

-25.000

7

712

Groen- en bomenstructuren in Huissen

I

-75.000

7

721

Kwijtschelding rioolheffing

I

-35.000

7

723

Aanpassing begroting Afval

I

-27.700

7

723

Subsidie zwerfafval

I

-242.552

7

723

Subsidie zwerfafval

I

242.552

8

842

Kosten onderzoekbureau

I

-15.000

9

911

Grondsanering Gendt en Huissen werf

I

-238.500

9

911

Advocaten kosten bezwarencommissie

I

-30.000

9

921

Voordeel WOZ

I

300.000

Voorziening Civiel technische kunstwerken

I

10.000

Reserve straatmeubilair

I

15.000

Reserve Civiel technische kunstwerken

I

20.000

Reserve groenfonds

I

75.000

Voorziening riolering en waterzuivering

I

35.000

Reserve Grondsanering Gendt en Huissen werf

I

238.500

(- = Nadeel / + = Voordeel)

-1.166.200